Underhåll till make

Underhåll till make kan i vissa fall utgå under ett äktenskap och efter en dom på äktenskapsskillnad.

Under äktenskapet är båda makar försörjningsskyldiga för varandra. Detta innebär att makarna i princip skall ha samma ekonomiska standard. Normalt sett sker detta genom att makarna svarar för utgifter i förhållande till sina ekonomiska förutsättningar.

Efter en dom på äktenskapsskillnad skall var och en av makarna som huvudregel försörja sig själva. Om det föreligger särskilda skäl (exempelvis att den ene maken varit hemarbetande under många år och behöver fortbilda sig innan möjlighet finns att komma ut på arbetsmarknaden) kan underhållsbidrag utgå under en övergångstid.

I vissa sällsynta fall kan make erhålla ett livsvarigt underhåll.