Vårdnad & barns boende

En tvist kan uppkomma rörande vårdnad om barn eller om deras boende antingen i samband med en separation eller senare.

Om föräldrarna inte kan enas om vem som skall ha vårdnaden om barnen eller om tvist föreligger rörande i vilken utsträckning barnen skall bo hos respektive förälder så kan förälder yrka att domstol bestämmer vem som skall ha vårdnaden eller hur barnen skall bo. Bor barnet till huvudsaklig del hos den ene föräldern kallas denne för boendeförälder och den andre för umgängesförälder. Det är endast i undantagsfall som domstolen förordnar att den ene föräldern skall ha ensam vårdnad.