Underhåll till barn

Föräldrar är underhållsskyldiga för barn fram till dess barnet fyllt 18 år eller den senare tidpunkt då barnet går ut gymnasiet.

Om barnen bor hos den ene föräldern skall den andre föräldern betala underhållsbidrag för barnen. Underhållsbidrag beräknas med utgångspunkt från barnens behov. Detta behov ställs sedan i relation till föräldrarnas ekonomiska förmåga. Underhållets storlek beror alltså inte bara på inkomster hos den förälder som skall betala underhållet utan även boendeförälderns inkomstförhållanden och barnets behov har betydelse vid beräkningen. Kan föräldrar inte enas om underhållsbidrags storlek kan domstol fastställa ett underhåll. En förälder kan också i vissa fall vara berättigad till s k underhållsstöd via Försäkringskassan. Underhållsstödet är dock begränsat och utgör ett minimibelopp.