God man

En god man kan utses exempelvis då en person behöver hjälp för att sköta sin ekonomi och i fall där en person inte kan nås för delgivning av olika handlingar.

När en person behöver hjälp för att klara sin ekonomi är det oftast en nära vän eller anhörig som utses till god man. En god man utses av domstolen och den gode mannen har redovisningsskyldighet vilken övervakas av Överförmyndarnämnden. De närmast anhöriga kan ansöka om en god man. Vissa intyg från läkare m m skall bifogas ansökan.

I vissa fall utser tingsrätten en god man för att företräda en person som inte går att nås i samband med att ett mål pågår i domstol.

God man kan också förordnas för en tvångsförsäljning enligt Samäganderättslagen.