Gåvobrev

Vill en person skänka exempelvis likvida medel eller annan tillgång är det lämpligt att upprätta ett gåvobrev eftersom det ofta är aktuellt att uppställa vissa villkor för gåvan.

Vid gåva av pengar, värdepapper, fastighet, bostadsrätt eller annat bör man tänka på möjligheten att ställa upp vissa villkor. Villkoren kan röra exempelvis att en fastighet inte får säljas under givarens livstid utan givarens medgivande, att pantsättning inte får ske utan givarens medgivande, att gåvan skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom m m.