Bodelning

En bodelning skall ske i samband med en äktenskapsskillnad. Bodelning kan ske så snart en ansökan om äktenskapsskillnad ingivits.

Den egendom som ingår i en bodelning är sådan egendom som utgör giftorättsgods d v s egendom som är enskild enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev skall inte ingå. Enskild egendom kan dock i vissa fall ingå i en bodelning om makarna kommer överens om detta.

En bodelning kan också ske inom äktenskapet utan samband med en äktenskapsskillnad. För att en sådan bodelning skall kunna ske krävs att man dessförinnan gör en anmälan till Skatteverket om att man ämnar förrätta en bodelning inom äktenskapet.

Under vissa förutsättningar kan man också komma överens om ett s k föravtal om bodelning. Det innebär att man inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad upprättar ett bodelningsavtal där man delar upp tillgångar och skulder och först därefter ansöker om äktenskapsskillnad.

Ett bodelningsavtal skall vara skriftligt och skall undertecknas av båda makarna.

Bodelning kan också i vissa fall bli aktuell vid upplösning av ett samboförhållande. Läs mer om detta under rubriken samboupplösning.