Äktenskapsskillnad

En ansökan om äktenskapsskillnad kan ske antingen genom en gemensam ansökan eller genom en ensidig ansökan.

Är båda makarna ense om en äktenskapsskillnad kan makarna gemensamt underteckna en ansökan som sedan inges till tingsrätten. För det fall att makarna inte är ense kan den ena maken ensam ansöka om äktenskapsskillnad. Om någon av makarna har vårdnad om barn under 16 år skall en dom på äktenskapsskillnad föregås av en s k betänketid om minst sex månader och högst ett år. Detsamma gäller om en av makarna inte vill medverka till en äktenskapsskillnad. Har makarna levt isär under minst två år kan dock domstolen i vissa fall meddela dom på äktenskapsskillnad utan föregående betänketid.