Domstolsprocessen

Hamnar du i en tvist kan advokatfirman hjälpa Dig att driva en process i domstol. Vi har lång erfarenhet av att företräda klienter vid domstolsprocesser och även vid tvister som ännu inte hamnat i domstol. I en tvist tillvaratar vi klientens intressen samt verkar för att tvisten skall lösas så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.

En process i allmän domstol inleds genom att en part, kallad käranden, inger en stämningsansökan till tingsrätten. Den andre parten – svaranden – bereds tillfälle att inge ett sk svaromål. Domstolen har därefter normalt ett förberedande sammanträde sk muntlig förberedelse. Detta sammanträde har till syfte att reda ut vilka frågor som är tvistiga mellan parterna och domstolen utreder också möjligheterna till en förlikning.

Vid vissa tvister, t ex tvister som rör barn eller frågor om kvarsittanderätt till gemensam permanentbostad är det vanligt att domstolen vid den muntliga förberedelsen fattar ett tillfälligt beslut, ett s k interimistiskt beslut vilket gäller fram till dess domstolen fattar ett nytt interimistiskt beslut eller tills dess domstolen meddelar en dom i målet.

För det fall att uppgörelse mellan parterna inte träffas avgör domstolen tvisten genom en dom. Domen föregås av en s k huvudförhandling där parterna inför domstolen framställer sin muntliga (förhör med vittnen etc) och skriftliga bevisning.

En dom från tingsrätt kan överklagas till hovrätten. För att hovrätten skall ta upp målet till prövning krävs särskilda skäl s k prövningstillstånd.

Hovrättens dom kan överklagas till Högsta domstolen och även här krävs prövningstillstånd för att målet skall tas upp till prövning.